Rik matematik elevbok

Om facit och rättning med Rik matematik

Facit till Rik matematiks elevböcker finns på lärarwebben så att du som läraren kan ladda ner och skriva ut facit.

Hur kan facit användas i Rik matematik?

Facit kan användas på flera sätt och för olika syften. Tänk igenom varför du vill använda facit i arbetet med Rik matematik och hur.

Facit till rättarstugor

Facit kan användas för ”rättarstugor”. Det innebär att elever kan rätta sina egna uppgifter i elevboken vid behov, och fundera över vad som blev fel när de upptäcker fel. En positiv sak med detta arbetssätt är att eleverna får ta ett större ansvar för sitt eget arbete och sitt eget lärande. En annan positiv aspekt av rättarstugor är att elever då kan upptäcka fel som de har gjort medan de fortfarande minns uppgiften och hur de tänkte. På så sätt ökar chansen att de lär sig av felen.

Facit som stöd i undervisningen

Ibland förekommer kluriga och utmanande uppgifter och problem i Rik matematik. Det kan då vara skönt för dig som lärare att kunna snegla i facit, istället för att lägga tid på att själv kontrollera att lösningen eller svaret är det du tänker att det är. Ibland kan även enklare uppgifter vålla problem för hjärnan i slutet av en lång arbetsdag, och då kan facit vara en enkel avlastning. Facit kan ibland också ge vägledning kring hur man kan lösa en viss typ av uppgift eller problem. Den vägledningen kan du som lärare då ibland ha nytta av när du ska stötta elever när de arbetar i elevboken.

Facit för rättning av elevbok – bra eller slöseri med tid?

Vill du använda facit för att löpande rätta alla uppgifter i elevboken för alla elever? Fundera då på om det är värt jobbet och hur det påverkar elevernas syn på matematikämnet i allmänhet och elevboken i synnerhet.

Vi i Rik matematik-teamet rekommenderar generellt att inte rätta elevboken som standard av flera skäl.

Ofta ger rättningen av elevboken ingen ny information

När du undervisar med Rik matematik får du hela tiden information om hur det går för eleverna genom de många korta samtal och diskussioner som eleverna har med varandra under lektionerna, och som ni har gemensamt i helklass. När de diskuterar och arbetar cirkulerar du runt och lyssnar och tittar, vilket också ger dig mycket information. När de arbetar enskilt i elevboken går du också runt och kikar på hur det går – och stöttar där det behövs. Ofta avslutas Rik matematik-lektioner med en avslutslapp, vilket i många fall bekräftar det du redan visste om vad eleverna förstår eller inte förstår, om vad de kan och inte kan (läs mer om hur du kan arbeta med utvärdering och bedömning med avslutslappen här). Sammantaget ger detta dig många gånger den information du behöver för att kunna bedöma om ni har nått lektionsmålen eller inte, på klassnivå och individnivå. Ofta är det fullt tillräckligt att du tittar i enskilda elevers elevböcker vid behov, när du behöver mer information om hur det går för eleverna för att kunna bedöma och planera den fortsatta undervisningen. Ibland kanske du vill titta i allas elevböcker, men det kan du göra utan att rätta alla uppgifter.

Regelbunden rättning av elevboken påverkar elevernas syn på matematikämnet och elevboken

Fundera på hur elevernas syn på matematikämnet och elevboken påverkas av om du regelbundet rättar elevboken – och ger ett fint ”R” eller en stjärna där eleven presterat korrekta svar. Om du regelbundet rättar elevboken är risken att du ger eleverna uppfattningen att elevboken är det viktigaste i matematikämnet, när elevboken i själva verket enbart är ett redskap för att färdighetsträna på det de har lärt sig i samspel med dig och de andra eleverna i lektionens lärarledda moment. Att alltid rätta elevboken, och skriva ”R” eller lämna stjärnor, kan också öka hetsen och stressen kring elevboken och bidra till att elever får en osund hållning till elevboken.

Tiden som läggs på rättning kan istället användas för att analysera och planera framtida undervisning

Tid är en bristvara för alla lärare. Fundera på om den tiden som skulle läggas på att regelbundet rätta elevboken inte kan användas på bättre sätt. Det viktiga är ju att du vet vad eleverna förstår och inte förstår, vad de kan och inte kan, så att du kan stötta där så behövs och planera den kommande undervisningen utifrån hur klassen och enskilda elever utvecklas.