Rik matematik

Om att visa elevboken digitalt

Till att börja med: det går att visa elevboken digitalt och jag kommer i slutet av artikeln att ge några tips på hur. Men innan dess är det viktigt att reflektera över kring när det är lämpligt att visa elevboken digitalt, och hur.

Elevboken är ett verktyg för färdighetsträning

Rik matematik är ett läromedel som är utvecklat för att ge dig som lärare stöd för en rik, lärarledd, förståelseorienterad matematikundervisning där begrepp och resonemang står i fokus. Elevbokens roll är färdighetsträning, för att eleverna ska öva på det som de redan har börjat lära sig i samspel med dig och med varandra, i relation till bildspelets visualiseringar, samt i de aktiviteter som föregår elevboken i lektionsplaneringen.

När kan det vara lämpligt att visa uppgifter i elevboken digitalt?

I början av åk 1, när elever ännu inte läser tillräckligt bra för att kunna tillgodogöra sig de korta instruktionerna i elevboken, kan det ibland vara lämpligt att visa elevboken digitalt (i Rik matematik förskoleklass finns bilder på elevboken med i bildspelet). Det enklaste sättet är att visa elevboken på tavlan eller smartboarden från smakprov.se. Då kan du efter behov läsa uppgiften, peka och visa. Du kan vid behov också demonstrera genom att fylla i med penna. Men tänk på att detta är ett arbetssätt som man så snart som möjligt vill fasa ut till förmån för att eleverna, baserat på det som de sett i bildspelet tidigare under lektionen och det de lärt sig av aktiviteterna som föregått elevboksarbetet, på egen hand åtminstone försöker ta sig an uppgifter på egen hand. Ju mer de tränar på det, desto bättre kommer det att gå.

Ett annat skäl att visa uppgifter från elevboken digitalt kan vara om du märker att många missuppfattat en uppgift, eller att många gör liknande fel. Då kan du visa uppgiften på tavlan, tom eller felaktigt löst uppgift, och diskutera med klassen hur uppgiften kan lösas eller vad som har blivit fel.

Undvik att förevisa i elevboken digitalt – och fasa ut när det inte längre behövs

Det är viktigt att etablera en rutin där eleverna alltid börjar med att själva försöka ta sig an uppgifter i elevboken på egen hand. Eleverna måste anstränga sig genom att läsa uppgiften (om de är på väg att knäcka läskoden), och/eller titta på exemplet som oftast finns och sedan anstränga sig för att tänka ut hur uppgiften kan lösas. Det är inte ovanligt att elever direkt räcker upp handen och ber om hjälp, innan de ens har läst uppgiften och tittat på exemplet och själva försökt förstå vad de ska göra. Om du arbetar in denna rutin kommer eleverna successivt att bli mer självgående i elevboken.

Därför har vi strävat efter att göra lektionsförslag och bildspel som så ofta som möjligt ska ge eleverna den kunskap och information som behövs för att åtminstone de flesta ska kunna ta sig an lektionernas första uppgifter i elevboken på egen hand. Vi har också försökt göra så lättlästa och enkla uppgiftsformuleringar som möjligt.

Ett annat skäl att inte slentrianmässigt visa elevboken digitalt, att inte som standard gå igenom och på förhand visa hur man löser uppgifter, är att detta kan få eleverna att uppfatta elevboken som viktigare än vad den är. Det riskerar att ge dem en negativ fixering vid elevboken.

Generellt bör man alltså, bland annat av skälen som nämns ovan, inte ”skämma bort” eleverna genom att alltid visa elevboken digitalt, högläsa uppgiftsformuleringar och förklara och visa exakt hur man löser uppgiften. Tänk på att eleverna behöver träna på detta, både på att läsa och på att tänka efter själva. Det kan ta lite tid i början. Om eleverna är vana vid att du visar och säger hur de ska göra i elevboken, då är risken att de inte lyssnar och deltar lika aktivt under genomgångar och aktiviteter som föregår elevboksarbetet, särskilt om de betraktar elevboken som det viktiga.

Olika sätt att visa elevboken digitalt

Det enklaste sättet att visa elevboken digitalt är antagligen att göra det via smakprov.se:

  • För Rik matematik Fk A finns bilder på elevboken i bildspelet, men du kan också visa elevboken digitalt här.
  • För Rik matematik Fk B finns bilder på elevboken i bildspelet, men du kan också visa elevboken digitalt här.
  • För Rik matematik åk 1A kan du visa elevboken här.
  • För Rik matematik åk 1B kan du visa elevboken här.
  • För Rik matematik åk 2A kan du visa elevboken här.
  • För Rik matematik åk 2B kan du visa elevboken här.
  • För Rik matematik åk 3A kan du visa elevboken här.
  • För Rik matematik åk 3B kan du visa elevboken här.

Andra vanliga sätt är:

  • Dokumentkamera (och särskilt då när man vill visa en särskild lösning, eller undersöka med hela klassen vad som har blivit fel)
  • Fota vid behov, med padda eller telefon, och projicera